بازدید مسئول بسسج کارگران و کارخانجات سپاه شهدا از واحد تولیدی+تصاویر

بازدید مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان وفرمانده حوزه ارومیه از واحد تولیدی اروم تریلر انجام پذیرفت