1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، در آستانه روز جهانی قدس، سازمان بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛ جلســه هم اندیشــی تشــکلهای کارگری وکارفرمایی اســتان با سردار شهسواری...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جلسه هم اندیشی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با سردار فرمانده سپاه...