1
2
3
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، پریسا عابدپوردر خصوص تعرفه های گمرکی و عوارض صادرات سنگ و مواد معدنی، گفت: عمدتا مراتب...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاهش هداء استان آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری گفت: با توجه به زیر ساخت‌هایی که در حوزه تولید وجود دارد، در خصوص...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت آذربایجان غربی گفت: ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع...