اخبار

سردارشهسواری فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی؛

60درصد کارخانجات آذربایجان غربی با مشکالت عدیده ای مواجه اند

جلســه هم اندیشــی تشــکلهای کارگری وکارفرمایی اســتان با سردار شهسواری فرمانده سپاه شــهدای آذربایجان غربی در محل ســتاد فرماندهی برگزارشــد، در این دیدارصمیمــی نماینــدگان کارگــران وکارفرمایان به دیدگاه ها ومشکالت ودلمشغولی جامعه هدف خود پرداختند.

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛ جلســه هم اندیشــی تشــکلهای کارگری وکارفرمایی اســتان با سردار شهسواری فرمانده سپاه شــهدای آذربایجان غربی در محل ســتاد فرماندهی برگزارشــد.در این دیدارصمیمــی نماینــدگان کارگــران وکارفرمایان به دیدگاه ها ومشکالت و دلمشغولی جامعه هدف خود پرداختند.

فرمانده سپاه شــهدای آذربایجان غربی گفت: به ســهم خودم خوش آمد وخیرمقدم عرض می کنم حضور با ســعادت و گرامی و پرخیر و برکت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان و همه بزرگوارانی که به هر نحوی دستی در این کار ارزشمند و فاخردارند. دستی که دستها را یاری گر، پاها را قوام گر واراده ها را جازم است و سر ســفره خانه های زحمت کشان کارگرسفره چین نعمتهای الهی هستند .

وی تصریح کرد: کاری که شما نمایندگان کارگران و کارفرمایان بواسطه فیض و خیر در توسعه و تعمیق اقتصاد و معیشت ،ســلامتی جامعه گام برمی دارید یکی از کارهای ارزشــمندی اســت اگر چه ما انسانها شاکر نباشــیم یک خدایی بالاســرما هست و خانواده های وسیع و گســترده ای در سرزمین استان آذربایجان غربی قدردان زحمتهای پنهان و نهفته شما خواهند شد.

سردار شهسواری با بیان این موضوع اظهار داشت: من فکر نمی کردم در جامعه کارگری و کارفرمایی نمایندگان تشــکلهای کــه در دل اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی نهفته اســت با فصاحت و شیوایی، رســایی و تســلط بر موضوع های مختلف مطالــب را تخصصی انتقال دهند پیشــنهاد می کنم از آنها بعنوان هادیان سیاســی استفاده کنیم چون هم انصافا سیطره آنها برموضوعــات عالــی اســت.

وی اذعان کــرد: حق گرفتی اســت نه دادنی ! حــق گرفتن در آذربایجان غربی متفاوتراز جاهای دیگر است شاید این نوع نگاه و نظری که می گویم برای برخی خوشــایند نباشد اما واقعیت های عینی نهفته در دل جامعه و در بستری قرار گرفته ایم که خیلی ها در دلشــان است اما برزبانشــان جاری نمی کنند! این مقام مسئول در فرماندهی ســپاه شــهدای آذربایجان غربی اظهارداشت: مردم مرزنشــین آذربایجان غربی در 41 سال ماضی حق خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی ادا کردند افزود: در حوزه امنیت ،اقتدار، ایثارگری وگذشــت ، فداکاری وصیانت و حفاظت از حدود ثغورمرزها امنیت شهرها را به ارمغان آورده اند یادآور شــد 12 هزار شــهید گلگون کفن استان و یا به تعبیری 36 هزار انصار مهاجر را تقدیم انقلاب کردند که با غررو وعزت جنگیدند و مقاومت کردند و برجامهای زرین و درخشان آذربایجان به ارمغان آوردند.

شهسواری ادامه داد :با اراده فرزندان این استان امنیت در منطقه حاکم شد و یک وجب از خاک این استان دست دشمنان نماند اما آیا آنچه که انجام داده اند و محقق شده است به اندازه سهم خواهی از سفره بزرگ نظام جمهوری اسلامی مردم آذربایجان غربی متنعم شــده می گویم نه !

وی ادامه داد: مطالبه گری شــرط است نظام جمهوری اســامی مثل باران رحمتی است که بسویه می بارد اظهارکرد: این قابلیتها است که ظرفها را درمقابل باران رحمت الهی بچینیم و برداشت کنیم افزود: بعضی ها ظرف یک لیتری آورند و انتظار ســهم بیشتری داشــتند در حالیکه گنجایش ظرف آنان محدود بود آیا مسئولین آذربایجان غربی در عدم پیشرفت استان مقصر نیستند کی برای ما ممانعت ایجاد کردند! اگر مانعیتی بود از ما بود نه ازچشمه فروزان انقلاب اسلامی، این عقب ماندگی استان در زیر ساخت و توسعه نیافتگی و حتی درتراز با استانهای هم عرض سرزمین ما قابل قیاس با زحمات مردم اســتان ما نیست مقصر مسئولین گذشته و حال حاضرند.

فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی در بخش دیگری از ســخنان خود به قابلیتها و پتانســیلهای آذربایجان غربی در حوزه معادن پرداخت و گفت :غنی ترین معدن با خلوص بالای تیتانیوم را در استان داریم نزدیک 70 نوع از معادن در استان را رصد کرده اند آیا کشف گنجینه ارزشمند خدادادی در معادن را توانستیم استخراج کنیم اذعان کرد: یکی از معادنی که درشمال استان استخراج میشد به کشور ترکیه خام فروشــی به می شد ســپاه جلویش را گرفت مظلومیت تام حوزه صنعت در استان آذربایجان غربی باور پذیر نیســت که 60 درصد کارخانه های ما تعطیل باشــند. بعضی جاها کارفرمایان مقصرند و باید با انها برخورد کرد و برخی ها دلار هزارصدتومانی را گرفتند و بردند وخوردند و تبدیــل به آهن قراضه کردند و انداختن در زمین اســتان آذربایجــان غربی و حالا طلبکارهم هستند.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: بارهای برزمین مانده رابا کمک هم باربری کنیم حمالی برا ی این مردم فهیم و قدر شناس اربابی است نه حمالی! حضرت امام می فرمایند: مردم کشور ما بهتر از مردم زمان حضرت پیامبراکرم (ص) ، امیر المومنین و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می باشد هرکس برای این مردم خادم خوب باشد مردم قدردان و شاکر آنان است.

پیش از سخنان سردار فرماندهی سپاه شهدای آذربایجان غربی مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی آذربایجان غربی طی ســخنانی ازسردارشهســواری فرماندهی سپاه استان به جهت نشست هم اندیشی تشکلهای کارگری وکارفرمایی تقدیر و تشکر کرد و اظهارداشت:180تشکل کارگری  و کارفرمایی  و با 15 عضویت درتشــکلهای عالی کشوری در کنار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به جامعه بزرگ کارگری اســتان خدمات می دهند که درطول 41 ســال ماضی و حتی که مابین جنبشــهای کارگری وکارفرمایی اســتان وجود دارد ستودنی است.

نقی زاده به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:مدل اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری برای نظام جمهوری اسالمی ترسیم و تبین کرده است در مقابل ظالمانه ترین تحریمهای استکبارجهانی ایستادگی کرده است .

وی دربخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت:کارگران وکارفرمایان دوشا دوش سایر مردم درصفوف بهم پیوسته مثل سیل خروشان به سوی صندوق های رای جاری خواهند وحماسه جدیدی خلق خواهندکرد. وی آمارکارگران بیمه شده اصلی اســتان را 376هزار نفر عنوان کردوگفت:بــه همراه تبعی یک میلیون و200هزارنفر از جمعیت استان را خانواده کارگری تشکیل می دهند.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید