آلبوم عکس

جلسه اخوت کارگری و کارفرمایی و شیفت ایثار حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان پیرانشهر

اضافه کردن دیدگاه جدید