گزارش/گفتگو

گفتگويي با مسئول بسيج كارگري استان آذربايجان غربي د ر رابطه با اقتصاد مقاومتي

به گزارش پايگاه اطلاع رساني بسيج كارگري سپاه شهداء استان آذربايجان غربي،  مسئول سازمان بسيج  كارگري در گفتگو اختصاصي با خبرنگار بسيج كارگري افزود، مبنا و پايه اقتصاد مقاومتي دو مولفه توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني است كه مقام معظم رهبري با تعميم دادن اين دو مولفه اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد مهم در توسعه اقتصاد كشور و افزايش سطح رفاه مردم مطرح كردند.

وي افزود، يكي از مهمترين مباحث اين است كه كشور نيازهاي اساسي خود را در داخل توليد و اين مسئله در واقع يك موضوع دو جانبه است كه به دولت برمي گردد، دو طرفه بودن اين پروسه ما را به اين مهم مي رساند كه توليدكنندگان نبايد از كمبودهايي كه در جامعه است سوءاستفاده كنند و دست به افزايش قيمت ها بزنند و يا احتكار كنند، لذا دولت بايد از واردات دفعي و ناگهاني پرهيز كند چرا كه ضربه اصلي را توليد داخلي مي خورد .

نظري گفت: اقتصاد ما در صورتي مي تواند توانمند باشد كه نقش مردم خصوصا بسيج در آن ها پررنگ تر و قابليت از  استعدادهاي بسيجي در آن زيادتر است.

اقتصاد مقاومتي مبتني بر تصدي گري بيش از حد ناكارآمد بوده و نمي تواند در مقابل فشارهاي خارجي و حتي داخلي مقاومت نمايد.

نظري ادامه داد:از سويي اقتصاد مبتني بر معدود سرمايه داران قدرتمند و تشكيل انحصارات چندجانبه هم وابستگي به دنبال داشته و نمي تواند پشتيبان آرمان هاي ضد استكباري باشد.

وي سپس اظهار كرد: مسير اصلي مبارزه اقتصادي همچون تجربه دفاع مقدس در بسيج بدنه مردمي، تكيه به توان عمومي بسيج در فعاليت هاي اقتصادي است. پررنگ شدن بسيج در فعاليت هاي اقتصادي اهميت بسزايي دارد چرا كه اقتصاد مبتني بر بسيج مردمي اساسا تحريم شدني نيست.حداكثر اقتصاد مقاومتي زماني بروز مي كند كه فضاي كسب و كاركشور بايد به گونه اي اصلاح شود، آحاد مردم خصوصا ظرفيت بسيج ميليوني به سهولت وارد فعاليت  سالم اقتصادي شده و نيازهاي كشور را تامين نمايند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید