حضور کارگران و کارفرمایان بسیچ کارگران و کارخانجات استان در راهپیمایی 22 بهمن